Вашите права на платформата Neon Design Studio

Кой стои зад “Neon Design Studio”
– Платформата „Neondesign” (наричан по-долу „платформата“) e собственост на ЮЛ регистрирано в търговския регистър под ЕИК 206597091 с име „Неон сървисес ЕООД“ със седалище гр. Перник, Витоша, 19
МОЛ: Огнян Огнянов
1. Правни взаимоотношения на платформата с клиентите:
– При възлагане на проект клиентите са длъжни да подпишат писмен договор с платформата, който да очертае рамките на заданието.
– Всички услуги предоставяни от платформата се плащат по банков път по сметка: XXXXXXXXXXXXX срещу издадена фактура.
– При възникнали спорове и двете страни се задължават да се опитат да разрешат същите спазвайки добрия тон и добрите търговски практики
– Ако при даден спор не може да се стигне до консенсус, то казусът следва да бъде предаден на компетентния държавен орган на Република България
2. Предмет на дейност на платформата
– Ние предоставяме широк спектър от услуги в дигиталния маркетинг като основния ни фокус е създаването и поддържането на интернет страници за стартиращи бизнеси.
3. Поверителност
– Когато използвате услугите на платформата, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме, с каква цел ги обработваме и как ги съхраняваме.
– Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на info@neondesign.net
4. Какво са лични данни?
– Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“) личните данни се определят като:
– „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по – специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.
5. Защо „Neon design“ събира и съхранява лични данни?
– За да Ви предоставим нашите услуги, като отговори на Ваши запитвания, информация и консултиране, изготвяне на оценки за пазарната стойност на имущество (движимо и недвижимо), е необходимо да съберем Ваши лични данни.
– Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели.
– Вашите лични данни като наши клиенти ние получаваме онлайн или в пряк контакт с Вас или Ваш представител на основание Вашето доброволно дадено съгласие и на възложената ни за изготвяне услуга.
– Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
6. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
– „Neon design“ няма намерение да предава Вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.
7. Период на съхраняване на данните
– „Neondesign“ ще съхранява Вашите лични данни на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура за следния период от време:
*При сключване на договор за периодична услуга- за срока на договора
*За еднократна услуга – 1 година
*Всички събрани данни и информация относно Ваши запитвания – 1 година
*Вашите права като субект на личните данни
– Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:
– Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Корект оценителски услуги“ ;
– Имате право да поискате от „Корект оценителски услуги“ да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
– Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на info@neondesign.net или на хартиен носител до нашия офис
– Имате право да поискате от „Корект оценителски услуги“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
*когато сте оттеглили своето съгласие;
*когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
– Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
– Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
– Имате право на жалба до надзорния орган:
*Комисия за защита на личните данни
Интернет страница: www.neondesign.net
По всички въпроси, свързани със защита на личните данни, моля да се обръщате към нас:
БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, Витоша, 19
Телефон: +359 897036279
Електронна поща: info@neondesign.net